EDU Eğitim ve Danışmanlık

EDU Eğitim ve Danışmanlık

EDU Eğitim ve Danışmanlık 2022 yılında Ankara’da EDU Yayıncılık çatısı altında kurulmuştur. EDU Eğitim ve Danışmanlık, ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel sektörlerle işbirliği yaparak araştırma ve geliştirme projeleri yürütmeyi, mesleki gelişim seminerleri düzenlemeyi, danışmanlık hizmetleri vermeyi planlamaktadır.

Amacımız

EDU Eğitim ve Danışmanlık’ın genel amacı, eğitim ve öğretimi geliştirmek üzere araştırmaya dayalı bilgiler toplamak, analiz etmek ve bu bilgileri yaymaktır. Bu genel amaç doğrultusunda EDU Eğitim ve Danışmanlık eğitimi, yerel ve uluslararası boyutlarıyla araştırma konusu yaparak;

Kişi, kurum ve toplumun eğitimle ilgili gereksinimlerinin karşılanması,

Türkiye eğitim sistemindeki sorunların çözümüne katkıda bulunulması,

Eğitim alanındaki bilimsel gelişmelerin ve çalışmaların duyurulması,

Eğitim alanındaki gelişmelere katkıda bulunacak ulusal ve uluslararası düzeyde proje, seminer, konferans, panel, sempozyum, kongre vb. etkinliklerin düzenlenmesi,

Eğitim bilimleri ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği ve ortak çalışma ilişkilerinin geliştirilmesi,

Dezavantajlı (engelli, sokak çocukları, göçmenler, iş arayanlar vb.) gruplara yönelik proje, eğitim vb. etkinliklerin düzenlenmesi

Eğitim araştırmaları için gerekli doküman bulma, ölçme aracı geliştirme, veri çözümleme vb. konularda destek hizmetlerinin verilmesi,

Eğitim alanında bilimsel eserlerin (kitap, dergi, gazete, bülten vb.) yayımlanması

çalışmalarını yürütmektir.

Akademik Danışmanlık

Her tür bilimsel çalışmanın (Tez-makale- bilimsel proje) hazırlık, yürütülmesi ve yazımı aşamalarında akademik destek ve istatistiksel veri analizi hizmetleri uygun, hızlı ve sorunsuz bir şekilde sunulmaktadır.

Araştırma sürecinde size sunduğumuz hizmetler aşağıdaki gibidir:

Proje hazırlama,

Veri girişi,

Anket/ölçek tasarlama ve geliştirme,

Uygun analiz programları SPSS, AMOS, LISREL, CMA, NVivo ve MAXQDA yardımıyla veri analizlerinin yapılması,

Nitel veri analizi (İçerik analizi, söylem analizi, tematik analiz) ,

Bilimsel dergilere sunulan makalelerin dergi formatına göre düzenlenmesi,

Ses veya video kayıtlarının deşifre edilmesi.

NOT: Bir projenin, makalenin ve tezin tamamının yazılması ile ilgili hiçbir talep kabul edilmez.

Editörlük

Makalenizi dergilere göndermeden önce alan editörleri tarafından profesyonel editörlük hizmeti vermektedir. Bu hizmet, makalenizin masa başında dergi editörleri tarafından RED alma riskini azaltacaktır.

Bilimsel çalışmalar yürüten herkesin gereksinim duyabileceği istatistik analiz ve editörlük işleri alanında uzman ve profesyonel ekip tarafından en iyi nitelikte sunulmaktadır.

Talep ettiğiniz hizmet, tamamı internet üzerinden izleyeceğiniz adımlarla önce uzmanlarımıza daha sonra da en kısa zamanda tarafınıza ulaştırılacaktır. Yapmanız gereken tek şey, hizmet talebi ile ilgili adımları izlemek.

EDU Eğitim ve Danışmanlık, sosyal bilimler özelikle eğitim bilimleri alanında doktoralı araştırma ve istatistik uzmanları ile çalışmaktadır.

Akademik Mesleki Gelişim Eğitimleri

EDU Eğitim ve Danışmanlık, bireysel ve kurumsal talepler doğrultusunda aşağıdaki konularda akademik ve mesleki gelişim eğitimleri sunmaktadır.

Akademik Yazma Teknikleri

Bilimsel Dergilere Makale Nasıl Yazılır

Bilimsel Rapor Hazırlama Teknikleri

Boylamsal ve Kesitsel Araştırmalar

Hiyerarşik Doğrusal Modelleme

Karma Yöntem Araştırmaları

Meta Analiz

Nicel Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Nitel Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Sistematik Literatür Tarama

Temel ve İleri Düzey İstatistik

Tez Nasıl Yazılır

Uygulamalı Nicel Veri Analizi (SPSS,AMOS, LISREL)

Uygulamalı Nitel Veri Analizi (NVivo, MAXQDA)

NOT: Akademik ve Mesleki Gelişim Eğitimleri en az 5 ve en fazla 15 kişilik gruplar halinde verilebilmektedir.